Auksjonsregler og –betingelser

1. INNLEDNING – FORUTSETNINGER 

Kjøp gjennom auksjon hos Pantesikring skjer etter disse regler og betingelser. Kjøper oppfordres derfor til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene før bud inngis/kjøpsavtale inngås. Når du inngir bud/kjøper et produkt, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser for kjøpet. Gjeldende betingelser finnes på våre hjemmeside – www.pantesikring.no. Pantesikring tar forbehold om å endre disse til enhver tid. Det er de betingelser som er publisert på våre hjemmesider på tidspunktet for avtaleinngåelsen som vil gjelde for kjøpet. Pantesikring tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider. 

2. BETINGELSER FOR Å KUNNE DELTA PÅ AUKSJONER 

For å kunne være med på auksjoner hos Pantesikring må du være registrert hos Pantesikring, enten som privatperson eller som bedrift. Opplysninger fra registreringen benyttes til fakturering, levering og for å verifisere seriøsitet blant deltakerne. 

Registreringen er gratis, og uten forpliktelser for deg. Ved å fylle ut registreringsskjemaet bekrefter du å ha oppgitt korrekte opplysninger om deg selv eller bedriften. Dersom opplysningene du har avgitt, er uriktige eller endrer seg i fremtiden, er du forpliktet til å underrette Pantesikring med korrekte opplysninger ved å endre din profil under “Min konto”. 

Ingen kan påberope seg en rett til å være registrert som bruker på Pantesikrings markedsplass. Det er opp til Pantesikrings diskresjonære skjønn å avgjøre hvorvidt en bruker skal oppføres som registrert eller slettes som bruker. 

Pantesikring kan be om at det gis supplerende opplysninger i forhold til det som blir registrert av bruker. Typisk vil det være aktuelt å utbe utdypende informasjon ved registrering av bedriftsopplysninger som ikke samsvarer med firmaattest. 

Ved første gangs registrering vil dine opplysninger vil bli sendt til manuell verifisering og godkjenning før kontoen aktiveres. Du vil motta en e-post så snart kontoen er aktivert. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Straks du har lest gjennom betingelsene, akseptert dem, og registrert deg, vil du kunne legge inn bud på produkter hos Pantesikring. Ta vare på passordet ditt, og ikke la uvedkommende få adgang til det. Dette er en sikkerhetsfunksjon for deg, og skal brukes hver gang du benytter deg av auksjonen. Du bestemmer selv brukernavn og passord når du registrerer deg. 

Det er kun personer som har fylt 18 år og har rett til å inngå juridisk bindende avtaler som kan handle hos Pantesikring. Innlagt bud er bindende. Falsk registrering, ordreinnleggelse eller budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt. 

3. BEHANDLING AV REGISTRERT INFORMASJON / PERSONVERN 

Ved å akseptere disse betingelsene har du gitt tillatelse til å la oss benytte dine/selskapets/bedriftens opplysninger, herunder både personlige og sensitive, i henhold til personopplysningsloven med forskrifter. 

Pantesikring er ansvarlig for at alle personlige opplysninger du oppgir, eller som Pantesikring får tilgang til når du legger inn bud eller besøker vår markedsplass, blir behandlet og oppbevart i henhold til gjeldende regelverk. Pantesikring vil under ingen omstendighet overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder, til en tredjepart, med mindre dette er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen eller forpliktelser forankret i lov eller forskrift. 

Du har rett til å få opplyst hvilke opplysninger Pantesikring har registrert om deg, til å kreve dem rettet og til å kreve dem slettet ved opphør av kundeforholdet. Kontakt i så fall kundeservice hos Pantesikring på: post@pantesikring.no. 

Ved mislighold av disse betingelsene eller misbruk av markedsplassen, forbeholder Pantesikring seg retten til å oppbevare data tilknyttet den stengte/suspenderte konto, for intern bruk og til bruk for rettslig forfølgning, politianmeldelse mv. 

4. MARKEDSFØRING 

Ved å registrere deg hos Pantesikring gir du Pantesikring tillatelse til å bruke din e-post adresse til å sende markedsføring om Pantesikring og auksjoner. Dette kan du imidlertid reservere deg mot på innmeldingsskjemaet eller ved senere å ta kontakt med Pantesikrings kundeservice. 

5. PANTESIKRINGS ROLLE OG ANSVAR 

På auksjonene avholdt på web gjennom Pantesikrings hjemmesider, innehar Pantesikring kun en rolle som mellommann mellom selger (leverandør) og kjøper (budgiver). Pantesikring er ikke part i avtalen mellom selger og kjøper. Pantesikring tilbyr kun tekniske muligheter og en markedsplass hvor auksjoner gjennomføres. Pantesikring har således intet ansvar overfor selger for riktig eller rettidig oppgjør til ham eller overfor kjøper for leveringen av produkt, herunder produktets mengde, type, 

egenskaper, kvalitet, sikkerhet, lovlighet mv., - heller ikke forsinket eller uteblitt levering. 

Pantesikring har heller intet ansvar for riktigheten av eller ellers for informasjon eller opplysninger som blir gitt eller lagt ut på Pantesikrings hjemmesider av selger og budgiver/kjøper. Brukerne av markedsplassen er kjent med at Pantesikring ikke kan innestå for opplysninger fra partene på hjemmesiden og at Pantesikring heller ikke har noe særskilt ansvar for å kontrollere dette. 

Innenfor rammene av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Pantesikring, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med eller i sammenheng med enhver auksjon, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av salgsgjenstanden, bud, ikke gjennomførte eller gjennomførte transaksjoner, eller produkter tilbudt gjennom eller i forbindelse med enhver auksjon. 

Pantesikring er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte- eller andre følgeskader eller tap, eller for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på denne avtale eller er skjedd på annen måte). 

Du aksepterer å holde Pantesikring skadesløs for ethvert krav eller kostnad som måtte oppstå som en følge av brudd på disse betingelser eller som springer ut fra auksjonen eller avtaleforholdet mellom deg og selger, som følge av mislighold av dine forpliktelser eller ved bruk av din konto hos Pantesikring eller som følge av ethvert krav fra selger eller tredjeperson fremmet pga. auksjonen eller produkt eller betingelser knyttet til auksjonen. 

6 AUKSJONSREGLER 

6.1 Bindende bud 

Alle bud inngitt i alle typer auksjoner er juridisk bindende. Dette innebærer at plasseringen av et bud via din konto hos Pantesikring (foretatt enten av deg eller andre som disponerer over din konto) ikke kan tilbakekalles fra auksjonen etter at det er avgitt. Er budet ditt over godkjent minstepris anses en avtale for inngått mellom deg og selger når auksjonen stenger og budet er høyest (“vinnerbud”). Godkjent minstepris er merket med grønt. Er ikke minstepris oppnådd står selger fritt til å avslå ethvert bud. 

6.2 Suspensjon, forlengelse og avlysing av auksjoner mv. 

Pantesikring forbeholder seg retten til å stenge auksjoner før de avsluttes, til å forlenge auksjoner, til å avlyse auksjoner, eller til å tilbakekalle beskrivelser og lignende. Om praktisk mulig, vil Pantesikring gi en varsel om planlagte tiltak. Det vil imidlertid kunne forekomme at slike tiltak må gjennomføres, uten at det er planlagt. Pantesikring er forpliktet til eller behøver å tilby eller gjøre tilgjengelig noen av auksjonene, eller noen annen nettjeneste. 

Dersom en auksjon stenges eller avlyses, vil Pantesikring informere både selger og budgivere om avlysningen av auksjonen. Det vil bli gitt beskjed på Pantesikrings hjemmesider om forlengelse av auksjoner. 

Pantesikring opplyser at det kan forekomme problemer av teknisk art da markedsplassen er på web. Pantesikring har intet ansvar for bud som blir slettet, som kommer på avveie, eller øvrige forhold av teknisk eller praktisk art under en auksjon. Pantesikring vil selvfølgelig forsøke å rette på slike forhold så raskt som mulig, slik at auksjonen kan fortsette. I noen tilfeller er det likevel påregnelig at auksjonen må starte på nytt eller at andre tiltak må gjennomføres for å rette på situasjonen. 

6.3 Utestenging av useriøse brukere 

Pantesikring har en generell rett til å utestenge eller suspendere useriøse brukere og kontoer, slette eller avslutte auksjoner, samt slette bud. Dette gjelder også hvis bruker ikke følger disse betingelser eller bruker markedsplassen i strid med bestemmelser og intensjoner. 

6.4 Minstepris 

Auksjoner kan ha en skjult minstepris. Ved oppnådd minstepris vil det fremkomme av annonsen. Det er selger som bestemmer minsteprisen. Et vinnende bud under skjult minstepris kan likevel aksepteres av selger, og vil således være bindende for auksjonsbyder. 

6.5 Budøkning 

Alle auksjoner har en definert størrelse på budøkningene. Størrelsen på avgitt bud må alltid være minimum oppgitt budøkning større enn budet man byr over. Det er Pantesikring som bestemmer størrelsen på budøkningene på hver auksjon. 

6.6 Auksjonsstart og –slutt 

Alle auksjoner har et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Budgivning tillates kun i dette tidsrommet. Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste fem minuttene av en auksjon, forlenges auksjonen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når dette budet ble mottatt. Det er Pantesikring som bestemmer start- og sluttidspunkt. 

6.7 Budsamarbeid 

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranseloven kapittel 3. 

6.8 Betaling 

Produkter kjøpt på auksjon gjennom Pantesikring, betales mot faktura. Når en auksjon er avsluttet og ditt vinnerbud er registrert, vil du få en bekreftelse fra Pantesikring på e-post. Videre vil du få en faktura fra oss. 

6.9 Mislighold av betaling – Heving og erstatning 

Forsinkelsesrenter tilkommer ethvert beløp som er ubetalt etter forfall. Dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 10 – ti – dager regnet fra fakturadato, anses dette som vesentlig mislighold av inngått avtale, og kjøpet vil bli hevet uten ytterligere varsel. 

Ved heving plikter budgiver å betale erstatning til selger. Slik erstatning vil kunne beløpe seg til kontraktsverdien (altså selgers fortjeneste), samt de ekstra kostnader selger og Pantesikring har hatt ved auksjonen/salget. Selger må selv drive inn sitt krav fra kjøper i slike tilfeller. 

6.10 Betaling som vilkår for avhenting / levering 

Alle produkter kjøpt hos Pantesikring må være betalt før avhenting/levering. Det gjelder kjøpesum i tillegg til salgsomkostninger. Når din betaling er registrert hos Pantesikring, vil vi sende beskjed om dette til selger. 

6.11 Overtakelse – Risikoens overgang 

Når kjøpesummen og salgsomkostninger er registrert betalt hos Pantesikring, plikter kjøper uten ugrunnet opphold å avtale tid og sted med selger for kjøpers overtakelse av objektet. Fra avtalt overtakelsestidspunkt, har budgiveren risikoen for objektet, og må således fra dette tidspunktet selv sørge for forsikring av objektet og eventuelle andre tiltak for å forebygge eller hindre tap. Er ikke objektet hentet innen 30 dager etter fakturadato, anses avtalen hevet og selger står fritt til å selge objektet på nytt eller disponere over det på annen måte. Kjøper har i disse tilfeller ingen rett til å kreve tilbakebetaling av budsum eller omkostninger. Dersom objektet selges etterpå til en lavere sum enn den opprinnelige avtale med kjøper, vil selger ha rett til å kreve erstatning fra kjøper tilsvarende differansen etter samme mønster som i 6.9. 

6.12 Frakt og avhenting / levering 

Kjøper må bekoste alle utgifter tilknyttet levering og frakt, så som transportkostnader, forsikring under transport, toll og eventuelle gebyrer samt alle andre omkostninger knyttet til eksport og import. Dette gjelder også ved eventuell kansellering eller heving av kjøpet. 

Leverings- eller avhentingsadresse vil være det sted selger har oppgitt ved innlegging av produktet på Pantesikrings hjemmesider. Kjøper og selger avtaler direkte alle detaljer rundt leveringen. 

6.13 Omkostninger ved budgivningen / salget 

Det tilkommer kun administrasjonskostnad på budet. Størrelsen på dette, vil det være informert om på hver auksjon. 

Andre kostnader, så som kostnader til transport, toll mv. (se 6.12), betales i henhold til avtale direkte mellom kjøper og selger. Dersom selger ikke kan levere produktet som er beskrevet i auksjonen innenfor den leverings- eller avhentingsfrist som er oppgitt av selger, er dette en sak mellom selger og kjøper. Dersom avtalen heves som følge av dette, skal selger refundere salgsomkostningene til kjøper, i tillegg til selve kjøpesummen. 

Kjøper/budgiver erkjenner og samtykker i at Pantesikring fra tid til annen vil være berettiget til å endre avtalte beløp som utgjør grunnlaget for utregningen av salgsomkostningene, forutsatt at denne satsen klart fremgår på tidspunktet når auksjonen åpner. 

6.14 Merverdiavgift 

Minstepriser og bud presenteres eksklusive mva. Mva tilkommer. For tiden er satsen 25 %. 

Pantesikrings budsider vil presentere budgivers bud både inklusive og eksklusive mva. Kjøretøy som omfattes av stortingets vedtak om omregistreringsavgift og har vært registrert i Norge, er ikke mva-pliktig, og selges således uten mva. pt. Reglene for mva., omregistreringsavgift og andre avgiftsregler endres kontinuerlig. Partene (kjøper og selger) har til enhver tid ansvaret for å sette seg inn i og følge gjeldende regler. Endringer i slike og lignende avgifter med virkning for salget (også slike som innføres i perioden mellom budgivning og betaling av kjøpesum), er partenes risiko. Ingen av partene kan mao. kansellere en inngått avtale med begrunnelse i avgiftsendringer. 

7. MANGLER 

Pantesikring har som allerede nevnt, intet ansvar for produkter auksjonert eller solgt på Pantesikrings hjemmesider. 

Aktuelle bestemmelser om produktets egenskaper, mangler mv. som vil gjelde i forholdet mellom kjøper og selger, finnes i kjøpsloven § 19 og forbrukerkjøpsloven § 17. 

8. HEFTELSER 

Hvorvidt objektet skal selges med eller uten heftelser, er et forhold som kjøper og selger må avklare seg mellom. Dersom ikke annet fremgår, selges objektet uten heftelser. Pantesikring anbefaler imidlertid kjøper uansett alltid å undersøke om det foreligger heftelser på objektet. Pantesikring har intet ansvar for heftelsessituasjonen knyttet til objektet, heller ikke informasjon relatert til heftelser gitt på Pantesikrings hjemmesider. 

9. ANGRERETT 

Pantesikring gjør oppmerksom på at auksjon på nett av brukte produkter ikke omfattes av angrerettloven, jf. angrerettloven § 2 ltr. c. Det er således ingen angrerett på produkter kjøpt på Pantesikrings auksjoner. 

10. LOVVALG 

Alle juridiske forhold, det være seg tvister, fortolkninger eller andre forhold som springer ut fra auksjonen, kjøpet eller gjennomføringen av kjøpet og produktet, mellom involverte parter og Pantesikring, skal behandles i henhold til norsk lov og norske regler. Ingen av partene kan påberope seg internasjonale lovvalgsregler. 

11. VERNETING 

Tvister som springer ut fra denne avtale som involverer Pantesikring, skal løses med verneting i Trondheim, Norge. 

 

 

Oppdatert: 02.10.2020